تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

نحوه دوخت پلیسه