تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

طول و عرض پنجره کدام است