تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده ادریس

بازار بزرگ عبدل آباد