تاثیر روانشناختی

از دیرباز تأثیر روانشناختی رنگها در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده اسـت؛ مـثلاً ثابت شده که اتاقهاى آبى در بیمارستانها یا شیشه هاى آبى رنگ روى بیماران تـأثیر مثبتـى به جاى مى گذارد و یا رنگهاى سبز و آبى خستگى را کاهش مى دهند . رنگهاى سبز و آبـى از رنگهاى سردند و آبى رنگ آرامش است

رنگهاى بنفش و ارغوانى از رنگهاى مجلل و فاخرند و بنفش رنگ وقـار و عفـت نفـس اسـت

قرمز تیره و بنفش تیره و سیاه قابلیت دید کمترى دارند و فضا را محـدودتر نشـان مـى دهنـد.

قرمز سمبل زندگی ، قدرت و نشاط است اما براى اشخاص عصبى مناسب نیست .

نارنجى سمبل انرژى است و لیموئى اشتها آور است و براى اشخاص عصبى مناسب مى باشد.

رنگ سـبز و آبـى توأماً باعث شادى مى شوند، براى همین است که دریا و سبزه موجـب تسـکین اعصـاب و رفـع خستگى روان است

تلفیق رنگ سیاه، و زرد تأثیر بصرى زیادى دارد و براى مشخص کردن موانـع و محـدوده هـاى خطر استفاده مى شود

در روانشناسى نوین، رنگها یکى از معیارهاى سنجش شخصیت به شمار مى آیند؛ چـرا کـه هـر یک تأثیر خاصى در روح و جسم هر فرد باقى مى گذارند و نشانگر وضعیت روانى و جسـمى وى هستند .

معنی و مفهوم رنگ ها

رنگ قرمز

قرمز نشانه عشق ، خطر، نیرو و نشاط است. رنگ قرمز نماد و نشانه امید به زندگی، اشـتیاق بـه فعالیت، شجاعت، اراده قوی و آرزوهای بزرگ، گرمی، قدرت، جنگ، هیجان، تظاهر، آتش، خون، هوای نفس، خشم و برانگیختگی است. قرمز انرژی دهنده و محرک بسیار نیرومندی اسـت. بـا دیدن رنگ قرمز تپش قلب و فشار خون افزایش مـی یابـد. رنـگ قرمـز چنـد حـس را توامـان تحریک می کند

رنگ نارنجی

نارنجی نشانه طراوت و شادی ، گرمی، اشتیاق و علاقه زیاد و جـدیت در کـار اسـت. ایـن رنـگ دستگاه عصبی را تحریک می کند و موجب شفافیت و روشنی ذهن می شود و محـرک اشـتها است. رنگ نارنجی حافظه را تحریک می کند. جریان اکسیژن رسانی به مغز را افزایش می دهد .

رنگ سبز

رنگ سبز چون در طبیعت زیاد دیده می شود نشانه باروری، تـازگی، ایمنـی و کامیـابی اسـت رنگ سبز نماد زندگی، جوانی، پول، نوگرایی، پشتکار، غرور، عزم استوار، امید و قدرت است

رنگ سیاه

سیاه نشانه قدرت، مرموزبودن، رسمی بودن و وقار است. در بسیاری از فرهنگ هـا رنـگ سـیاه نشانه نفی زندگی، بی علاقگی، بد بینی، ناباوری، سوگواری و عزاداری است .

رنگ سفید

سفید نشانه تقوا، بی گناهی، تازگی، صـلح، پـاکی، کمـال، معنویـت و سـادگی اسـت

رنگ آبی

رنگ آبی در طبیعت زیاد دیده می شود. از این رو نشـانه آرامـش وپـاکی اسـت. آبی در انسـان احساس آرامش، راحتی، آسودگی ایجاد می کند. رنگ آبی نشانه رضایت خاطر و حسن رابطه با دوستان و نزدیکان است و همچنین نشانه زیبایی، عقـل، صـداقت و اعتمـاد اسـت. رنـگ آبـی اشتهای انسان را کم می کند.

رنگ زرد

قرآن کریم رنگ زرد روشن را رنگی شادی بخش نامیده است (بقره:۶۹) زرد اعصاب را تقویـت کرده، ذهن را به تحریک وا می دارد. زرد اعصاب حرکتی را فعـال و در عضـلات انـرژی تولیـد می کند. زرد در بیشتر کشورها مفهوم خوشحالی و مطلـوب بـودن را دارد. زرد رنگـی مناسـب برای نمایش تابناکی و درخشندگی ، خوشحالی، خوشرویی، سرزندگی، راحتی و خوش بینی

رنگ ارغوانی

ارغوانی نشانه تشریفات و شکوه است .

رنگ ارغوانی بیشتر مورد توجه کودکان بخصوص دختر بچه ها است.

لئوناردوداوینچی معتقد بود که رنگ ارغوانی می تواند قدرت تفکر انسان را تا ۱۰ برابر افزایش دهد. این رنگ قدرت تخیل را در کودکان افزایش می دهد .

رنگ قهوه ای

قهوه ای نشانه راحتی و اعتماد است قهوه ای نماد چوب، قهوه و محصولات برآمده از زمین اسـت. قهـوه ای رنـگ اعتمـاد، سـختی، خانواده دوستی، احتیاج به امنیت و آسایش، قدرت، بلوغ و راحتی اسـت

رنگ خاکستری

رنگ خاکستری نشانه فساد و تباهی است این رنگ معنای گوشه گیری، بی تفاوتی، بی میلی و عدم فعالیت است

رنگ بنفش

این رنگ در بسیاری از فرهنگ ها به معنی رنـج و همـدردی اسـت

 

منبع : کتاب رنگ

نویسنده : مسیب استوار 

اشتراک گذاری: