تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده های سلطنتی