تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

تاریخچه پرده از گذشته تا امروز