تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده فروسی عبدل آباد