تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده دکوری لب حاشیه