تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده دوزی های عبدل آباد