تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده ادریس

پرده دوزی عبدل آباد