تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده ادریس

پارچه مخمل پتینه