تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

پرده ادریس

حریر گل برجسته