تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

بازار پرده عبدل اباد