نقش کلیدی رنگ در ارگونومی توسط تعدادی از محققین و متخصصان طراحی مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه مطالعات تحقیقاتی متعددی در رابطه با استفاده از رنگ در ارگونومی منتشر شده است، هنوز برخی از زمینه‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

کاربرد رنگ در ارگونومی

رنگ ها بخشی از زندگی ما هستند. تأثیر رنگ بر زندگی بیش از حد تصور انسـان اسـت، تنهـا گوشه ای از اثر آن را در روحیات، کار، خسـتگی، حـوادث، هنـر و ادراک انسـان مشـاهده مـی کنیم رنگ ها همان گونه که بـر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی می گذارند، جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

برخی از روانشناسان عقیده دارند رنگـی کـه برگزیـده و دلخـواه کسـی اسـت، میتوانـد گویـای خصوصیات اخلاقی و روانشناسی او باشد  نوشتار زیر چکیده ای است که بر اساس این نظریه و پس از سالهای پژوهش نگاشته شده است.

قرمز

خوش قلب اما خودپرست این رنگ مظهر شدت و زیاده روی است کـه گـاهی در جهـت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداکاری و خشونت و خون و آتش. کسی که به ایـن رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد . این گونه اشخاص تند و سرکش و در عین حال فعال و شجاع و کمی عجول هسـتند. احتمـال شکست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است . قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفـتن دوسـتی هایشـان مـی شود، با آن که در عشق کاملاً فداکارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشـد بـدون تفکـر و جویا شدن علت می جنگند . دوعیب بزرگ خودپرستی و عدم کنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طور کلی دوستداران رنگ قرمز دارای خصوصیات متضادی هستند

صورتی

مورد علاقه دیگران رنگ صورتی درواقع همان قرمز است که کمرنگ شده باشـد. اگـر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز را کمـی ملایمتـر دارا مـی باشـید، بـا گذشـت هستید و در عشق، تندی نشان نمی دهید. دیگران را خوب درک می کنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار می کنید و به دلیـل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید. آنهایی که به این رنگ علاقه دارند اغلب شکستها، خشونتها و دشواری های زنـدگی را تحمـل کرده اند و با مشکلات فراوان مواجه شده اند .

آبی

نظم، پشتکار، تنهایی،  رنگ آبی از رنگهایی است که طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید، کاملاً می توانید هوس و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید. ظاهر آرام شما دیگران را وادار می کند که به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید. در خرید و پوشش لباس قناعت می کنید و به علت شرم و حیا و گاه غـروری کـه داریـد میـل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما را کسل می کند و کسانی کـه از نظـر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می کنند

ارغوانی

رنگ عارفها و روانگران رنگ اسرارآمیز و باشکوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافتها می شوند و مغرور و اجتمـاعی هسـتند. معاشـرت بـا ایـن دسـته لذتبخش است که امور معنوی بیشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست

قهوه ای

قابل اعتماد اگر رنگ قهوه ای را دوست دارید کاملاً می توان روی شـما حسـاب بـاز کرد. باثبات و مقدس، شاعرپیشه و کمی فیلسوف هستید. به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آن که کمتر تصمیم مـی گیریـد امـا هـر بـار کـه تصـمیمی بگیریـد آن را بـه مـورد عمـل می گذارید. شما کاملاً در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستید. میل دارید پیوسـته در عالم خودتان باشـید و گـاهی اوقـات بـا اطرافیـان خـود رفتـار خشـونت آمیـزی در پـیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید

خاکستری

احساس بی نیازی این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست. کسانی که به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می کنند، خاکستری رنگ عقلا اسـت و جوانانی که به این رنگ اظهار علاقه می کنند درواقع خود را هم شأن و هـم طـراز اشـخاص کهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی می کنند در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلب کسانی کـه از نظـر فکـر و ایـده بـه آنهـا برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت

پرتقالی

صداقت آری، هوسبازی هرگز رنگی است ترکیبـی و آنهـایی کـه ایـن رنـگ را رنـگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خـوب رفتـار می کنند. نفوذ در این گونه افراد مشکل است کسی که آنها را دوست بدارد می توانـد بـا او بـه آسانی ازدواج کند. هوسباز نیستند و اگر با کسی دوستی کنند صداقت و فـداکاری دارنـد. اگـر افراد این دسته با کسی که خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج کنند سـعادتمند می شوند

سبز

کنجکاوی رنگ سبز طبیعت وتازگی است. اگر به این رنگ علاقه داریـد زنـدگی بـا شـما آسان است. نقطه اشتراک فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است

فیروزه ای

اسرارآمیز و پند ناپذیردوستداران این رنـگ اسـرارآمیزند و احساسـاتی و کارهـای شخصی خود را به خوبی اداره می کنند. پشتکار دارند و باثباتند و به نصـایح دیگـران در مـورد کارهای خود کمتر توجه دارند. فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است

سیاه

خوش ذوقی و ظرافت طبع این رنگ بـرخلاف عقیـده ی همگـان رنـگ نومیـدی و عـزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران این رنگ هسـتید مسـلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آن که دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونه کمکی به آنها دریغ نمی کنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید

توجه و علاقه به رنگها در طی زمان تغییر می کند به دلیل آن که خصوصیات اخلاقـی نیـز در سالیان دراز تغییر خواهد کرد. اما اگر در مورد رنگی ناگهان عقیده خود را عوض کنید به علـت ضعف شما و یا به علت نیازتان به تغییر محیط است با خواندن این مطالب شما کاربرد رنگ در ارگونومی انسان را دانسته اید و از رنگ ها در جهت مناسب استفاده خواهید کرد.

شما متوانید از رنگ ها برای پرده اتاق ها ، دیوار ها، مبلمان و دیگر اجزاء دکوراسیون استفاده نمایید و تاثیر آن را لمس کنید.

پرده پذیرایی

اشتراک گذاری: