تهران عبدل آباد بازار بزرگ پارچه احسانی

کاربرد رنگ در ارگونومی

کاربرد رنگ در ارگونومی

نقش کلیدی رنگ در ارگونومی توسط تعدادی از محققین و متخصصان طراحی مورد تاکید قرار گرفته است. اگرچه مطالعات تحقیقاتی متعددی در رابطه با استفاده از رنگ در ارگونومی منتشر شده است، هنوز برخی از زمینه‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

کاربرد رنگ در ارگونومی

رنگ ها بخشي از زندگي ما هستند. تأثير رنگ بر زندگي بيش از حد تصور انسـان اسـت، تنهـا گوشه اي از اثر آن را در روحيات، كار، خسـتگي، حـوادث، هنـر و ادراك انسـان مشـاهده مـي كنيم رنگ ها همان گونه كه بـر روح و روان آدمي تأثيرات گوناگوني مي گذارند، جسم او را نيز تحت تأثير قرار مي دهند.

برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگـي كـه برگزيـده و دلخـواه كسـي اسـت، ميتوانـد گويـاي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد  نوشتار زير چكيده اي است كه بر اساس اين نظريه و پس از سالهاي پژوهش نگاشته شده است.

قرمز

خوش قلب اما خودپرست اين رنگ مظهر شدت و زياده روي است كـه گـاهي در جهـت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاري و خشونت و خون و آتش. كسي كه به ايـن رنگ علاقه دارد هرگز نمي تواند در زندگي بي تفاوت باشد . اين گونه اشخاص تند و سركش و در عين حال فعال و شجاع و كمي عجول هسـتند. احتمـال شكست به خصوص در عشق براي آنها فراوان است . قضاوتهاي عجولانه و ناگهاني در مورد ديگران اغلب سبب از بين رفـتن دوسـتي هايشـان مـي شود، با آن كه در عشق كاملاً فداكارند اما اگر روزي حوادث بر وفق مراد نباشـد بـدون تفكـر و جويا شدن علت مي جنگند . دوعيب بزرگ خودپرستي و عدم كنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبي و حس بزرگ طلبي است. به طور كلي دوستداران رنگ قرمز داراي خصوصيات متضادي هستند

صورتي

مورد علاقه ديگران رنگ صورتي درواقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشـد. اگـر به اين رنگ علاقه داريد تمام صفات رنگ قرمز را كمـي ملايمتـر دارا مـي باشـيد، بـا گذشـت هستيد و در عشق، تندي نشان نمي دهيد. ديگران را خوب درك مي كنيد و با اطرافيان خود با ملايمت و لطف رفتار مي كنيد و به دليـل نشاط و شادابي تان مورد علاقه اطرافيان خود هستيد. آنهايي كه به اين رنگ علاقه دارند اغلب شكستها، خشونتها و دشواري هاي زنـدگي را تحمـل كرده اند و با مشكلات فراوان مواجه شده اند .

آبي

نظم، پشتكار، تنهايي،  رنگ آبي از رنگهايي است كه طرفداران زيادي دارد. اگر به اين رنگ علاقه داريد، كاملاً مي توانيد هوس و احساسات و هيجانات خود را كنترل كنيد. ظاهر آرام شما ديگران را وادار مي كند كه به شما احترام بگذارند و دوست داريد پيوسته مورد احترام و ستايش ديگران قرار بگيريد. در خريد و پوشش لباس قناعت مي كنيد و به علت شرم و حيا و گاه غـروري كـه داريـد ميـل داريد اغلب تنها باشيد. حماقت و عدم فهم ديگران شما را كسل مي كند و كساني كـه از نظـر هوش و فهم بر شما برتري دارند شما را ناراحت مي كنند

ارغواني

رنگ عارفها و روانگران رنگ اسرارآميز و باشكوهي است. دوستداران اين رنگ پيوسته مجذوب زيبايي ها و ظرافتها مي شوند و مغرور و اجتمـاعي هسـتند. معاشـرت بـا ايـن دسـته لذتبخش است كه امور معنوي بيشتر مي پردازند. ارغواني رنگ مورد پسند عرفا نيز هست

قهوه اي

قابل اعتماد اگر رنگ قهوه اي را دوست داريد كاملاً مي توان روي شـما حسـاب بـاز كرد. باثبات و مقدس، شاعرپيشه و كمي فيلسوف هستيد. به ندرت تغيير عقيده مي دهيد و با آن كه كمتر تصميم مـي گيريـد امـا هـر بـار كـه تصـميمي بگيريـد آن را بـه مـورد عمـل مي گذاريد. شما كاملاً در نگهداري پول و اسرار ديگران قابل اعتماد هستيد. ميل داريد پيوسـته در عالم خودتان باشـيد و گـاهي اوقـات بـا اطرافيـان خـود رفتـار خشـونت آميـزي در پـيش مي گيريد. در عشق هرگز بدبين و تند نيستيد

خاكستري

احساس بي نيازي اين رنگ مظهر چشم پوشي از خوشي هاي دنياست. كساني كه به اين رنگ علاقه دارند اغلب در زندگي احساس رضايت مي كنند، خاكستري رنگ عقلا اسـت و جواناني كه به اين رنگ اظهار علاقه مي كنند درواقع خود را هم شأن و هـم طـراز اشـخاص كهنسال ميدانند و در زندگي احساس بي نيازي مي كنند در عشق بر افراد مسن تر از خود تمايل دارند و اغلب كساني كـه از نظـر فكـر و ايـده بـه آنهـا برتري دارند خيلي آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت

پرتقالي

صداقت آري، هوسبازي هرگز رنگي است تركيبـي و آنهـايي كـه ايـن رنـگ را رنـگ دلخواه خود مي دانند متكي به نفس نيستند. اجتماعي و خوش خلقند و با مردم خـوب رفتـار مي كنند. نفوذ در اين گونه افراد مشكل است كسي كه آنها را دوست بدارد مي توانـد بـا او بـه آساني ازدواج كند. هوسباز نيستند و اگر با كسي دوستي كنند صداقت و فـداكاري دارنـد. اگـر افراد اين دسته با كسي كه خصوصيات اخلاقي خودشان را داشته باشد ازدواج كنند سـعادتمند مي شوند

سبز

كنجكاوي رنگ سبز طبيعت وتازگي است. اگر به اين رنگ علاقه داريـد زنـدگي بـا شـما آسان است. نقطه اشتراك فراواني با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالي داريد روابط شما با ديگران بر پايه ي اصول و قرارداد است

فيروزه اي

اسرارآميز و پند ناپذيردوستداران اين رنـگ اسـرارآميزند و احساسـاتي و كارهـاي شخصي خود را به خوبي اداره مي كنند. پشتكار دارند و باثباتند و به نصـايح ديگـران در مـورد كارهاي خود كمتر توجه دارند. فيروزه اي معمولا رنگ مورد علاقه ي خانمها است

سياه

خوش ذوقي و ظرافت طبع اين رنگ بـرخلاف عقيـده ي همگـان رنـگ نوميـدي و عـزا نيست بلكه نشانه خوش ذوقي و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران اين رنگ هسـتيد مسـلماً به شخصيت اطرافيان خود احترام مي گذاريد و براي آن كه ديگران را با ارزش و برجسته نشان دهيد از هيچگونه كمكي به آنها دريغ نمي كنيد و هرگز خود را به ديگران تحميل نمي نماييد همچنين عقايد و نظريات ديگران را به آساني مي پذيريد

توجه و علاقه به رنگها در طي زمان تغيير مي كند به دليل آن كه خصوصيات اخلاقـي نيـز در ساليان دراز تغيير خواهد كرد. اما اگر در مورد رنگي ناگهان عقيده خود را عوض كنيد به علـت ضعف شما و يا به علت نيازتان به تغيير محيط است با خواندن این مطالب شما کاربرد رنگ در ارگونومی انسان را دانسته اید و از رنگ ها در جهت مناسب استفاده خواهید کرد.

شما متوانید از رنگ ها برای پرده اتاق ها ، دیوار ها، مبلمان و دیگر اجزاء دکوراسیون استفاده نمایید و تاثیر آن را لمس کنید.

پرده پذیرایی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.