قیمت پارچه های پرده ای در بازار عبدل آباد در مقایسه با بازارهای مشابه ای مثل مولوی یا زرتشت به طور متوسط ارزان تر است. البته در این  میان پرده سراهای لوکس با پارچه های گران قیمت هم کم نیستند. اما به هر جهت در مقایسه با بازارهای یاد شده پارچه های ارزان قیمت بیشتر دیده میشوند. همین امر به رونق بازار پرده ی این بازار بسیار افزدوه است. در این بازار همچنین وسایل و ابزار حاشیه ای پرده نیز به وفور دیده میشود. وسائلی نظیر میله پرده و ریل و نوار و … در مجموع این بازار با وجود این تکامل برای تهیه ی پرده بسیار مناسب است.

 

اشتراک گذاری: