kjhnx

 

یکی از کسبه ی بازار عبدل آباد در مورد بازار پرده  ی این روزها چنین میگوید:

این روزها بازار پرده نیز چون بقیه ی اجناس کمی کساد میباشد. او که تقریبا ده سال است در راسته ی احسانی مشغول به کار میباشد رونق سالهای پیش را در مقایسه با این یکی دو سال اخیر بسیار  بیشتر میداند. او عقیده دارد حتی کسادی بازار امسال در مقایسه با سال پیش هم بیشتر است. البته که این بحث را از زبان تعداد زیادی از کسبه شنیدم. در واقع بحث کسادی بازار دلمشغولی این روزهای تمام کسبه ای بود که با آنها وارد صحبت شدم. امید که تمام کسبه روزهای رونق بازار را هر چه زودتر ببینند.

تهیه ی گزارش: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: